Pracovny prekladateu anglickej vojny

Ako prekladateµ sa vyznaèuje osobou s filologické vzdelanie, ktoré sa vïaka znalosti aspoò dvoch jazykoch je schopný preklada» ústny prejav alebo text vyrobené zo zdrojového jazyka do cieµového jazyka. Preklad proces musí nielen zruènosti a hra porozumenie textu, ale tie¾ schopnos» komunikatívne artikulácie svojich akcií v novom jazyku. Preto, na rozdiel od jazykových znalostí v kancelárii interpret dobre orientované práce v domácnosti, je dôle¾ité, a majetok dôkladné znalosti a schopnos» rýchlo sa prispôsobi» reklamou a uzavretím. Okrem vysokých vecných kompetencií musí prekladateµ tie¾ in¹pirova» dôveru na oboch stranách komunikácie.

Tlmoèníci uµahèujú komunikáciuTlmoèník hrá s uµahèením komunikácie prelo¾ením odporúèaného alebo posunkového jazyka, ktorý zabezpeèuje rozhovor medzi dvoma úèastníkmi, ktorí nemô¾u robi» rozhovory v rovnakom jazyku. Medzi prekladateµskými prekladateµskými slu¾bami v hlavnom meste, tlmoèenie a po sebe idúce tlmoèenie sú obzvlá¹» populárne. Simultánnos» ovplyvòuje prúd bez predtým pripraveného textu, ktorý tie¾ pracuje s pozornos»ou vyjadrenou reèníkom. Veµké stretnutia a konferencie sú najèastej¹ou situáciou, keï sa hrá simultánne tlmoèenie. Tlmoèník prevezme zvukotesnú kabínu, kde poèúva reènícky prejav cez slúchadlá a zároveò prekladá reproduktor, ktorému sme sa stali úèastníkmi, poèúvaním prostredníctvom slúchadiel.

Money Amulet

Konzekutívne tlmoèenie menej a menej populárneKonzekutívny tlmoèník má trochu zjednodu¹enú úlohu, preto¾e spozoruje reè pomocou ¹peciálneho záznamového systému, a to, keï hovorí reèníkovi v ústnom jazyku. Akonáhle to bola posledná metóda ústneho prekladu. Dnes je najnov¹ia technológia vysídlená simultánnym tlmoèením, ktoré sa vïaka roz¹írenej technológii stáva èoraz be¾nej¹ím. Konzekutívne tlmoèenie sa takisto uká¾e ako praktické, preto¾e vïaka oneskoreniu v poradí potrebnom na poznámku je dlh¹ie hra» text v koneènom ¹týle. Medziµudské funkcie potrebné v profesii tlmoèníka sú krásna pamä», vynikajúca schopnos» sústredi» sa a schopnos» pracova» pod tlakom.